Tô Chủ tịch có đối thủ mới, Tướng Lương Cường “nghênh chiến” Tướng Tô?