Khi có quá nhiều lãnh đạo Hà Nội cầu cứu, Tập chọn ai?