Nuông chiều Bộ Công an quá mức, giờ Tổng bứng Tô khó như bứng ngọn núi!