Bị tước binh quyền, Tô vẫn cố tỏ ra nguy hiểm. Bài học Trần Đại Quang!