“Thượng bất chính, để hạ tắc loạn”: Cháy nhà lộ mặt ông Tổng?

Kasse animation 7.8.2023