Khi Tô Đại đã nói là làm hệ thống sân sau của Tổng Bạc bị đánh tan tác

Kasse animation 7.8.2023