Tại sao Tổng Trọng đổi ý, sẽ chọn Thủ Chính là người kế cận?