Nát không thể che đậy, “Dát Vàng” soán ngôi “Lão Bạc” là giải pháp?