Ê chề, Vinfast ra mắt xe tại Đức, Đại sứ Việt Nam „Trốn biệt“